החל משנת הלימודים תשע"א מפעיל משרד החינוך תכנית חדשנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

מטרתה של התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר.

בית הספר יתמיד בשיפור והתאמת דרכי ההוראה לפדגוגיה חדשנית, תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע ICT.

בית הספר יפעל להכשרת לומד עצמאי, אוריין תקשוב בסביבות למידה מותאמות למאה ה-21.

הפורטל הבית ספרי ינגיש סביבות עתירות ידע וטכנולוגיה לצרכי ההוראה  ויהווה שער להגברת המעורבות של

ההורים והקהילה הרחבה יותר, ושיתוף הפעולה עימם.