מבחן אזרחות

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה: שעתיים.

ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה : בשאלון זה ארבעה פרקים.

פרק ראשון (14X1) - - 14 נקודות

פרק שני - (9X3)

(13X1) - 40 נקודות

פרק שלישי - (12X2) - 24 נקודות

פרק רביעי - (11X2) - 22 נקודות

סה"כ - 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש : אין.

ד. הוראות מיוחדות: אין.

בהצלחה !

פרק ראשון (14 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2 (14 נקודות)

1. בפברואר 2009 , בבחירות לכנסת ה-18 התמודדו 33 רשימות לכנסת. במהלך מערכת הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית פסלה את התמודדותן של שתי רשימות ערביות- רע"ם- תע"ל ובל"ד. הוגשה עתירה לבג"ץ על פסילתן ובג"ץ קיבל את העתירה ואפשר להן להשתתף בבחירות.

א. ציין והסבר 2 עקרונות דמוקרטיים הבאים לידי ביטוי במערכת הבחירות לכנסת ה-18.

ב. ציין ערך אחד וזכות אחת המתנגשות בנושא פסילתן של שתי הרשימות הערביות, וכיצד בחן והכריע בג"ץ ואפשר את השתתפותן בבחירות?

א. במערכת בחירות בא לידי ביטוי בראש וראשונה עקרון שלטון העם. האמנה החברתית היא המקור לעקרון זה כאשר היא אומרת שהמדינה קמה ע"י העם ולמענו ,העם הוא ריבון ולכן הוא מקורהסמכות ולכן הוא בוחר את השלטון והוא עושה זאת ע"י צורות ממשל ייצוגיות שונות, כמו ממשל פרלמנטארי, נשיאותי או מעורב. במערכת בחירות בא לידי ביטוי גם עיקרון הפלורליזם- ריבוי מפלגות, ומטרת ההתארגנות במפלגות היא להגיע לשלטון. הפלורליזם נותן לגיטימציה למאבקי הכוח בין מפלגות וארגונים שונים זה מזה במטרותיהם ובאינטרסים שלהם.עיקרון נוסף-עקרון הכרעת הרוב-בכל מערכת הבחירות ההכרעות התקבלו על פי עיקרון זה תוך התחשבות במיעוט הפוליטי.

ב. ערך אחד הבא לידי ביטוי באירוע זה היא העובדה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ומדינת העם היהודי, ורשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת אם יש במטרותיה ובמעשיה שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ומאידך יש זכות-חירות ההתאגדות שהיא זכות מהותית, הן מבחינה אישית חברתית ופוליטית. מבחינה חברתית ופוליטית פירושה של הזכות להתאגדות היא זכותו של הפרט להתאגד ולפעול למען מטרה משותפת יחד עם אחרים. זכות זו מאפשרת השפעה על החיים הציבוריים והבאת שינויים חברתיים ופוליטיים. נכון שישנם הגבלות על זכות זו למען בטחון לאומי או בטחון הציבור, אך במקרה זה בג"ץ פסק לטובת המפלגות הערביות ואפשר להן להשתתף במערכת הבחירות, כיון שהפגיעה בחופש ההתאגדות במקרה זה גדולה יותר מהנזק הפוטנציאלי שלהם בביטחון המדינה. שלילת זכותן של מפלגות אלה להשתתף במערכת הבחירות תפגע לאין ערוך ברקמה הדמוקרטית של מדינת ישראל יותר מאשר בביטחונה. בג"ץ התנגשות היא עניין מורכב וקשה להכרעה , לכן בג"ץ בחן את ההתנגשות במקרה זה הכריע בדרך של שקלול ואיזון כדי להמעיט ככל האפשר פגיעה בהן.

2. . "חוק ארוחה יומית לתלמיד" קובע כי תלמידים הלומדים בבית ספר עד שעות אחר הצהריים זכאים לקבל ארוחה חמה חינם, והוא מחייב את הרשויות המקומיות להשתתף במימון ארוחות אלו. מטרת החוק היא לדאוג שתלמידים הלומדים ביום חינוך ארוך יאכלו כראוי, ובעיקר תלמידים העניים הבאים ממשפחות מעוטות יכולת.

המועצה המקומית הענייה ביותר בארץ החליטה, למרות קיומו של החוק, לדרוש מכל תלמיד לשלם 3 שקלים עבור כל ארוחה. כ-140 מבין 930 תלמידי בית ספר היסודי במקום אינם יכולים לעמוד בתנאי התשלום, ולפיכך הם אינם נהנים מהארוחה החמה.

ועד ההורים של בית הספר החליט להיאבק בהחלטת המועצה המקומית. הוא ארגן הפגנה מול בניין המועצה, פרסם מכתבי מחאה בעיתונות המקומית והארצית, ואף איים בהשבתת הלימודים אם לא תשונה החלטת המועצה.

- ציין את סוג הזכויות הבא לידי ביטוי בקטע. נמק תשובתך. הצג את הויכוח הקיים בנוגע לסוג זכויות אלו.

- ציין את סוג מנגנון הפיקוח וביקורת הבא לידי ביטוי בפעולות ועד ההורים. נמק את תשובתך. הסבר כיצד ממומש עקרון דמוקרטי באמצעות סוג מנגנון זה.

. ציון: זכויות חברתיות (בספר עמ' 155-156)

נימוק: על פי הכתוב בקטע חוק ארוחה יומית לתלמיד ,קובע כי תלמידים הלומדים בבית ספר עד שעות אחר הצהריים זכאים לקבל ארוחה חמה חינם במטרה, שיאכלו כראוי ובעיקר תלמידים העניים הבאים ממשפחות מעוטות יכולת. אי לכך מדובר בזכות החברתית לרמת חיים נאותה. זוהי זכות שמוענקת על ידי המדינה על מנת לאפשר לאזרחיה רמת חיים נאותה וסבירה. מטרת זכות זו לספק לאזרח את צרכיו הבסיסיים על מנת שיוכל כאזרח במדינה דמוקרטית, להתפנות ולחשוב, ולגבש עמדות ביקורתיות כלפי התנהלות השלטון,לקבל החלטות רציונאליות וגם לתרום לסביבה.

הויכוח: קיים ויכוח לגבי מימוש הזכויות החברתיות - יש הרואים בחלק מהזכויות החברתיות זכויות טבעיות ולכן המדינה חייבת להעניק אותן. ואחרים הרואים בזכויות החברתיות כנובעות ממדיניות חברתית-כלכלית ולכן המדינה יכולה להחליט אם לתת או לא. כלומר, הויכוח הוא מהי רמת חיים בסיסית הדרושה כדי לשמור על כבוד האדם. ככל שהגישה החברתית כלכלית היא סוציאל דמוקרטית כך יינתנו יותר זכויות חברתיות.

ציון: מנגנון בלתי פורמלי – דעת קהל (בספר עמ' 199)

נימוק: על פי הכתוב בקטע ועד ההורים החליט להיאבק בהחלטת המועצה המקומית וארגן הפגנה,

פרסם מכתבי מחאה ואף איים בהשבתת הלימודים ,אם לא תשונה החלטת המועצה. אי לכך מדובר במנגנון פיקוח ובקרה בלתי פורמליים ,שהתבצע על ידי האזרחים שיוצרים דעת קהל, שמטרתה לשנות את החלטת המועצה .

עקרון דמוקרטי הממומש במנגנון זה: שלטון העם העם בוחר את נציגיו על מנת שייצגו אותו אך הוא ממשיך להיות מעורב חברתית ופוליטית ותפקידו לבקר את השלטון ולפקח שזה מייצג את מטרותיו, היות והעם הוא הריבון.

פרק שני (40 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות

על שלוש מהשאלות 3 – 7 (לכל שאלה – 9 נקודות)

ועל אחת מהשאלות 8 - 9 (13 נקודות)

3. הצג את הצד הדומה ואת הצד השונה שבכל מדינות הלאום הדמוקרטיות.

תשובה: (עמ' 22)- הדומה- הזהות הלאומית שלהן משלבת בין יסודות פוליטיים ובין יסודות אתניים.

השונה- הדגש שנותנת כל מדינת לאום לכל אחד מהיסודות הללו

4. הסבר שתיים מהגישות כלפי זכויות קבוצה (מיעוט) כפי שהן מופיעות במדינות דמוקרטיות שונות.

תשובה – עמ' 173 - הגישה הליברלית הקיצונית אינה מכירה בזכויותיהן הייחודיות של קבוצות מיעוט על פיה יש לדכא כל פלורליזם של קבוצה תרבותית לשונית ואתנית. המדינה מכירה באזרחיה כפרט ומחויבת להגן על זכויות האדם והאזרח.

הגישה הליברלית המתונה – אינה מכירה בזכויותיהן הייחודיות של קבוצות, היא לא תעשה שום דבר כדדי לסייע לקבוצות אלו לשמור על הזהות הייחודית , היא מכירה רק בזכויות האדם והאזרח. גישה זו מאפשרת לקבוצות הרוצות לשמור על ייחודן וזהותן על ידי התארגנות אתנית תרבותית קהילות בתי ספר ללא מימון המדינה.

הגישה המכירה בזכויות קבוצה - המדינה מכירה בזכויות הקבוצה כפרטים וגם בזכויות האדם והאזרח בקבוצה. זכותה של כל קבוצת מיעוט לשמור על קיומה וזהותה כקבוצה ייחודית. המדינה מממנת ומכירה בפעילותה האוטונומית, כמו שפה, דת פולחן

5. . הגישה הסוציאל-דמוקרטית אינה מסתפקת בשוויון פורמלי, אלא שואפת להשיג שוויון במובן

המהותי. הסבר היגד זה.

השוויון המהותי בא לידי ביטוי בצמצום הפערים ולכך שיש צורך להתייחס אחרת לאוכלוסיות החלשות ולתקצב אותן על מנת להביא לשוויון הזדמנויות.

6. הצג שני הבדלים בין שיטת ממשל פרלמנטרית לבין שיטת ממשל נשיאותית.

ההבדלים בין משטר נשיאותי למשטר פרלמנטרי:

א. במשטר נשיאותי העם בוחר ישירות את ראש הרשות המבצעת בעוד שבמשטר פרלמנטרי – העם בוחר את הנציגים לפרלמנט וממנו צומחת הממשלה.

ב. בממשל נשיאותי הנשיא או ראש הרשות המבצעת ממנה את השרים לפי שיקול דעתו. בממשל פרלמנטרי חלק מהשרים נבחרים מתוך הפרלמנט.

ג. במשטר נשיאותי ראש הרשות יכול לקבוע מדיניות מבלי חשש מקיצור כהונתו. במשטר פרלמנטרי מדיניות הממשלה היא באישור הפרלמנט שיכול לקצר את כהונת הממשלה על ידי הצבעת אי אמון. (בספר עמ' 183)

7. . הסבר מהו משאל עם , ומדוע הוא סותר את רעיון הדמוקרטיה הייצוגית/עקיפה .

הסבר מדוע אין נוקטים בדמוקרטיה ישירה בימינו.

ענה על אחת מהשאלות 8-9.

8. כותבי הכרזת העצמאות רצו להקים בישראל לא רק דמוקרטיה כצורת ממשל (דמוקרטיה פורמאלית) אלא גם דמוקרטיה כערך (דמוקרטיה מהותית). הסבר מהי דמוקרטיה במובן של ערך, והבא מההכרזה דוגמא אחת לדמוקרטיה כזו.

9. שמירה על עקרון הסובלנות תורמת ליציבות הדמוקרטיה. הסבר היגד זה.

. הסובלנות תורמת ליציבותם של המשטר והחברה משום שהיא מאפשרת לקיים ויכוח בין הדעות השונות על פי כללי המשחק הדמוקרטי וללא אלימות, גם בנושאים טעונים, כמו חילוקי דעות אידיאולוגיים. כך כל קבוצה יכולה להשתתף בגלוי בהליך הפוליטי במדינה ואין חשש שהיא עשויה לפעול במחתרת ולהוות גורם העלול לסכן את היציבות במדינה.

פרק שלישי (24 נקודות)

קרא בעיון את הקטע שלפניך וענה על שתיים מבין השאלות 12-10. (כל שאלה 12 נק').

בשבועיים שקדמו לבחירות לכנסת ה-16, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ושופט ביהמ"ש העליון מישאל חשין,הורה להפסיק את שידור דברי ראש הממשלה במסיבת עיתונאים.

לטענת השופט חשין, ראש הממשלה ניצל את מסיבת העיתונאים,שמטרתה היתה הפרכת חשדות נגדו,לעשיית תעמולת בחירות.

בתגובה להפסקת השידורים,פנה השר שרנסקי לנשיא בית המשפט העליון בתלונה כי, "חשין מעורב מדי במערכת הבחירות,באופן שפוגע בדמוקרטיה".

בתגובה פרסם השופט חשין את הדברים הבאים:

"ראשית כל פנית אל נשיא בית המשפט העליון,כמי שהוא הממונה הישיר עליי ובכך טעית...

מדובר בשני גופים שונים. כמו כן הן בכהונתי כשופט ביהמ"ש העליון והן בכהונתי כיו"ר ועדת הבחירות אינני תלוי באיש ואינני מקבל הוראות מאיש...שופט בפעולתו אינו תלוי לא באיש הרשות המחוקקת, לא באיש הרשות המבצעת,ואין הוא תלוי אף בשופט אחר."

(מעובד מתוך ידיעה שפורסמה במעריב 17.1.03)

10. ציין והסבר מהו העיקרון הדמוקרטי עליו רומז השופט חשין בתגובתו למכתבו של השר שרנסקי? נמק ובסס תשובתך.

תשובה: זיהוי- עקרון הגבלת השלטון- הפרדת רשויות (עמ' 182)

הגדרה- בכל מדינה צריכה להתקיים הפרדה בין תפקידי השלטון השונים: חקיקה, ביצוע ושיפוט. זאת כדי למנוע ריכוז הכוח והעצמה בידי רשות אחת.

ביסוס- חשין מציין כי בית המשפט העליון וועדת הבחירות הינם שני גופים נפרדים בלתי תלויים. הוא מבהיר כי אינו תלוי באיש ומציין מפורשות כי הרשות השופטת אינה תלויה לא ברשות המחוקקת ולא ברשות המבצעת.

"שופט בפעולתו אינו תלוי לא באיש הרשות המחוקקת, לא באיש הרשות המבצעת שופט בפעולתו אינו תלוי לא באיש הרשות המחוקקת, לא באיש הרשות המבצעת"

11. ציין והסבר מהו העיקרון/זכות דמוקרטי שבגינו (=בגללו) הורה השופט חשין להפסיק את שידור מסיבת העיתונאים? נמק תשובתך.

תשובה : זיהוי- הזכות לשוויון- עמ' 143

הגדרה- הזכות לשוויון פירושה שבמדינה ובחברה יש התייחסות שווה לכל אדם ...ללא הבדל דת מין גזע לאום מין שפה והשקפת עולם.

ביסוס- "ראש הממשלה ניצל את מסיבת העיתונאים להשמעת דברי תעמולה "- אשר ע"פ החוק במדינת ישראל אסורים שלא במסגרת שידורי התעמולה. ראש הממשלה ניצל את מעמדו לעשיית תעמולה ובכך פגע בזכות שווה לזמן תעמולה ע"פ החוק.

12. ציין והסבר מהי הזכות הדמוקרטית שנפגעה, לטענת השר שרנסקי, ושבגינה פנה לנשיא בית- המשפט העליון? נמק תשובתך.

תשובה – זיהוי- חופש הביטוי, עמ' 138

הגדרה – זכותו של הפרט לבטא את עצמו בכל דרך כל עוד אינו עובר על החוק , שכן הפרט אינו יכול להיות אוטונומי ולהגיע למימוש עצמי כל עוד לא יוכל לבטא את דעותיו , אמונותיו, והעדפותיו.

ביסוס- " חשין,הורה להפסיק את שידור דברי ראש הממשלה במסיבת עיתונאים."

השופט חישין הפסיק את שידור מסיבת העיתונאים ובכך פגע בזכותו של ראש הממשלה לבטא את עמדתו ביחס לתלונות שהוגשו נגדו.

אופציה נוספת- לבחירה....

קטע 2

"האם יש להפקיד את האחריות הפוליטית בידי אדם אחד? הדמוקרטיה הפרלמנטרית מתנגדת לכך. היא מעדיפה מנגנונים של ביזור. זה סוד כוחה וזה גם עקב אכילס שלה.

הדמוקרטיה הפרלמנטרית מרחיבה את קבוצת הנושאים באחריות בכל אחת מהרקמות העושות אותה לאורגניזם חי ופעיל: מקור הסמכות להכרעות הפוליטיות הוא כלל החברה. הבחירות הן מעין חתימת חוזה, שבו הבוחרים מפקידים בידי הנבחרים את אמונם, שהללו יממשו את התחייבויותיהם. הדמוקרטיה המפותחת עושה הכל כדי להרחיב את השמירה על הנורמות המשותפות באמצעות הקפדה על שקיפות ואחריותיות בתהליכי הקבלה והביצוע של ההחלטות בידי הנבחרים. הדמוקרטיה הישראלית סובלת מתחלואים. המחלה הבולטת היא התפרקות מאחריות. הדבר נחשף בבחירות השנה, כש-40% מהבוחרים הסתלקו מהאחריות להכריע בקלפי, ועוד כ- 10% בחרו למחות במקום "לקחת אחריות". סימפטומים מדאיגים של בריחה מאחריות מתגלים גם בעקבות מלחמת לבנון 2. אין מנוס מטיפול יסודי, ארוך ומסור כדי לשקם את האחריות המונחת בבסיס שיטתנו הדמוקרטית. החידוש הנדרש הוא הטמעה של ערכי השקיפות והאחריותיות ושמירה עליהם, לצד הכנסת כלים נוספים, שיחזקו את הדמוקרטיה הפרלמנטארית." (מעובד עפ"י המאמר "חיזוק הדמוקרטיה", אריק כרמון, אוקטובר 06)

13. כותב המאמר מתייחס לעיקרון הגבלת השלטון. הצג שתי סיבות לחשיבות קיום עיקרון הגבלת

השלטון.

הדגם מן הקטע ביטוי אחד למימוש עיקרון זה בדמוקרטיה הפרלמנטארית.

סיבות לחשיבות עקרון הגבלת השלטון – א. מניעות עריצות ושרירותיות של רשויות השלטון.

ב. שמירה על זכויות אדם ואזרח. ג. מניעת דיכויים של קבוצות ומיעוטים במדינה.

דוגמא מתוך הקטע למימוש עקרון הגבלת השלטון – קיומם של מנגנונים אשר מפזרים את הכוח השלטוני בין מספר רשויות. "היא מעדיפה מנגנונים של ביזור." ב. קיומם של מנגנונים המאפשרים שקיפות בתהליך קבלת ההחלטות. "הדמוקרטיה ......שמירה על נורמות המשותפות באמצעות הקפדה על שקיפות ואחריות בתהליכי הקבלה והביצוע של ההחלטות בידי הנבחרים".

14. הסבר את חשיבות ההשתתפות האזרחית במדינה הדמוקרטית. הדגם מתוך הקטע.

ההשתתפות האזרחית במדינה דמוקרטית מבטאת את עקרון שלטון העם – כלומר העם הוא הריבון, הוא זה שבוחר את נציגיו ומסמיכם לקבל עבורו את ההחלטות. כאשר העם נמנע מלהשתתף במשחק הדמוקרטי הוא למעשה מפקיר את השלטון, ומאפשר לנציגיו לעשות בו כרצונו. בקטע מצוין כי בבחירות האחרונות אחוז ההצבעה עמד על 60 אחוזים, כלומר 40 אחוזים נמנעו מלהכריע בקלפי. "הדבר נחשף בבחירות השנה , כש – 40% מהבוחרים הסתלקו מהאחריות להכריע בקלפי".

אותו רובד שאיננו לוקח חלק בדמוקרטיה ניקרא הרובד הא-פוליטי וככול שרובד זה גדל בקרב אזרחי המדינה כך נשקפת סכנה גדולה יותר לדמוקרטיה.

15. הכותב מתייחס לדמוקרטיה פרלמנטארית. הצג שני מאפיינים להפרדת הרשויות בדמוקרטיה מדגם זה.

מאפיינים להפרדת רשויות בדמוקרטיה פרלמנטארית - א. הרשות המבצעת מוגבלת ע"י הפרלמנט. ב. הרשות השופטת מונחית לפי החוקים שנחקקים בפרלמנט. ג. הרשות השופטת מאזנת ומרסנת את הפרלמנט ע"י מתן פרשנות לחוקים. ד. הפרלמנט יכול להגיב לפרשנות בעת המשפט ע"י שינוי החוק שיחייב את פסיקות בתי המשפט.

פרק רביעי (22 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 13 - 19 (לכל שאלה – 11 נקודות)

13. ועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת חוק על פיה בילוי במועדון אחרי חצות יינתן רק מגיל 18.

- ציין והסבר מהי המדיניות על פיה החליטה ועדת השרים את החלטתה. בסס תשובתך על האירוע.

מדיניות הבחנה- עמ' 143

הגדרה : למרות ההכרה שכל בני האדם שווים בפני החוק הם אינם זהים זה לזה, לפיכך קיימת הבחנה בין בני האדם על פי המאפיינים והצרכים הייחודיים המיוחדים להם. ההתייחסות השונה של החוק חייבת להיות רק כאשר יש לכך סיבות מוצדקות , שהשוני הוא רלוונטי.

ביסוס- בילוי במועדון אחרי חצות יינתן רק מגיל 18.

14. . מספר חברי כנסת יזמו הצעת חוק שמטרתה העיקרית היא לסייע לתושבי הצפון הנתונים תחת מטחי הקטיושות. הצעת החוק כוללת הוראת שעה לפיה אסור לפטר עובדים בתקופת הלחימה וחובה על המעסיקים לשלם לעובדים משכורת מלאה גם אם נעדרו מהעבודה בשל האירועים הביטחוניים.

- ציין והסבר את הזכות עליה מגנה הצעת החוק. בסס תשובתך על האירוע.

תשובה- זכויות חברתיות- זכויות עובדים ותנאי העסקה עמ' 155

הגדרה- הזכות החברתית לעבודה הכוללת מרכיבים כגון קביעת שכר מינימום, הגבלת מספר שעות העבודה, מתן תנאי עבודה סבירים, הגנה מפני אבטלה והבטחת שכר שווה עבור עבודה שווה.

ביסוס- אסור לפטר עובדים בתקופת הלחימה וחובה על המעסיקים לשלם לעובדים משכורת מלאה גם אם נעדרו מהעבודה

15. בתום הבחירות שהתקיימו באחת ממדינות אפריקה סיכם הנשיא הנבחר ואמר שהבחירות התנהלו כסדרן והייתה הקפדה רבה על שמירת חוקי הבחירות. כמקובל במדינה החדשה נשמר חופש הביטוי,וכל מפלגה ניסתה לשכנע את הבוחרים בצדקת דרכה. "מפלגת השחרור" זכתה שוב בשלטון, לאחר שקבלה את מרב קולות הבוחרים.

עם זאת במערכת הבחירות התברר, שיש תמיכה בקרב רוב ציבור הבוחרים בהטלת הגבלות על חופש הביטוי ובשלילת זכות ההתארגנות ו זכות ההופעה בטלוויזיה של חוגים מסוימים ושל קבוצות דתיות קטנות.

- ציין והסבר באיזה מובן קיימת הדמוקרטיה במדינה החדשה. הסבר ונמק את תשובתך על פי הקטע.

תשובה- המובן הפורמאלי – (עמוד 84 בספר).

הדמוקרטיה כצורת ממשל : דמוקרטיה המדגישה את הכללים ואת דרכי הניהול האופיינים לדמוקרטיה.... "הייתה הקפדה רבה על שמירת חוקי הבחירות, נשמר חופש הביטוי,וכל מפלגה ניסתה לשכנע את הבוחרים בצדקת דרכה, הייתה כאן הכרעת רוב...."

ביסוס- הייתה הקפדה רבה על שמירת חוקי הבחירות

16. עיתון יומי פרסם ידיעה: " בתי מרקחת מספקים לחברות תרופות מידע על צרכני התרופות. חברות התרופות משתמשות במידע זה לקידום מכירותיהן. צרכני התרופות התלוננו במשטרה"

- בשם איזו זכות יכלו נציגי חברות התרופות לבסס את הגנתן? נמק קביעתך.

הזכות בשמה יכלו נציגי החברות לבסס את הגנתן- חופש העיסוק

הנמקה- אין למנוע מאדם למצוא את פרנסתו במקצועו,במקום ובדרך הרצויים לו. חברות התרופות עשו שימוש מסחרי במאגר המידע שבידיהן כדי לקדם את רווחיהן.)

17. שני עיתונים במדינת ישראל פרסמו מאמרים ביקורתיים על מדיניות הפרו – אמריקנית של מדינת ישראל. המאמרים התייחסו לשמועה שישראל מוכנה לשלוח 200 אלף חיילים להילחם לצד ארצות הברית במלחמת קוריאה.

לאור הפרסומים , שר הפנים סגר את העיתונים לתקופה של שבועיים.

- ציין והסבר בשם איזה ערך פעל שר הפנים בהוראתו. נמק את תשובתך על סמך הקטע.

הערך: שלום הציבור, ביטחון המדינה