מבחן באזרחות-שכבה יא'

פרק ראשון (40 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 1-2

1 ."צרפת אינה רואה עצמה כמדינת לאום, אלא כמדינת כל אזרחיה. כל אחד יכול להיות צרפתי אם הוא מקבל את המורשת התרבותית הצרפתית שמדגישה את השוויון,האחווה והחירות. החברה הצרפתית היא קתולית, אך המדינה היא של כולם.

צרפת היא מדינה המעניקה שוויון מלא לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע או מין, אלא שהצרפתים קבעו כי היא כזו רק אם מתקיימים בה שני תנאים, האחד שהשפה תקנית בביה"ס , בספרות ובתרבות היא הצרפתית והתנאי השני הוא שכל אזרחי צרפת יעשו שרות חובה בצבא הצרפתי".

- מהי הלאומיות המודגשת בצרפת. בסס תשובתך על הקטע.

מחוון-

לאומיות פוליטית- שבה כל אחד יכול לבחור אם להשתייך למדינה כאזרח

המדינה היא של כלל אזרחיה- "המדינה היא של כולם..... כל אחד יכול להיות צרפתי אם הוא מקבל את המורשת התרבותית הצרפתית ונהפך להיות אזרח המדינה... המדינה היא של כולם "

- הסבר מהי מדינת לאום, הצג מה הם היסודות האתניים המודגשים בקטע.

מחוון- מדינת לאום היא מדינה הכוללת רוב לאומי אחד בעל יסודות שייוכיים, הקובע את אופי המדינה ויש בה מיעוטים אחרים שיש להם ייצוג בשלטון.

היסודות האתניים המודגשים בקטע- "קבלת המורשת התרבותית הצרפתית, חברה צרפתית קתולית,מחיקת שפות המיעוטים, השפה התקנית...היא הצרפתית, ".

2. " כמעט בכל המדינות הדמוקרטיות , קיים מכשיר המשרת את תהליך חקיקת החוק כדי שיהיה ראוי. מכשיר זה נקרא חוקה ,הקובעת עקרונות וערכי יסוד כמו השוויון בפני החוק, חירויות האזרח, עצמאות הרשות השופטת ומינהל הוגן. עקרונות וערכים אלה נועדו בעיקר להנחות את הרשות המחוקקת ואת הרשות המבצעת במילוי תפקידיהן.

בנוסף לכך,בכל המדינות הדמוקרטיות החברה מקיימת מערכת ערכים שבמרכזה האדם העומד כערך בפני עצמו."

-ציין והסבר מהו המובן למדינה דמוקרטית אשר בא לידי ביטוי בפסקה הראשונה בקטע . בסס תשובתך על הקטע.

מובן פורמלי

הסבר-דמוקרטיה כצורת ממשל, דמוקרטיה הפועלת במשמעות

ניהולית =פורמלית דגש על מוסדות ונהלים על כללי משחק ודרך קבלת ההחלטות

ביסוס- " חוקה ,הקובעת עקרונות וערכי יסוד... עקרונות וערכים אלה נועדו בעיקר להנחות את הרשות המחוקקת ואת הרשות המבצעת במילוי תפקידיהן."

-ציין והסבר מהו המובן למדינה דמוקרטית אשר בא לידי ביטוי בפסקה השנייה בקטע . בסס תשובתך על הקטע.

מובן מהותי

הסבר- דמוקרטיה כערך, השקפת עולם ,דמוקרטיה הפועלת במשמעות של השקפת עולם= מהותית מחויבות לערכים ולעקרונות הומניסטים בנוסף לנהלים וכללי המשחק

ביסוס- " החברה מקיימת מערכת ערכים שבמרכזה האדם העומד כערך בפני עצמו."

פרק שני (60 נקודות)

בפרק זה עליך לענות על ארבע שאלות בלבד

3. הציגו שלושה ביטויים של היות מדינת ישראל מדינה יהודים כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת העצמאות.

תשובה: מדינה יהודית: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בא"י, תהיה פתוחה לעליה וקיבוץ גלויות, לאור חזונם של נביאי ישראל, בצור ישראל.

4. ציין שלוש הוראות מעשיות שנכתבו בהכרזת העצמאות.

רשות מכוננת לחיבור חוקה, קיום בחירות,מועצת העם-כמדינה זמנית,מנהלת העם-מוסד ביצועי-ממשלה זמנית-,שם המדינה.

5. הציגו שלושה ביטויים של היות מדינת ישראל מדינה דמוקרטית כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת העצמאות.

מדינה דמוקרטית: פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, מושתת על יסודות החירות הצדק והשלום, תקיים שוויון זכויות... בלי הבדל דת גזע ומין, תבטיח חופש דת מצפון לשון חינוך תרבות, תשמור על המקומות הקדושים, אנו קוראים לבני העם הערבי... על יסודות אזרחות שווה ומלאה.

חוקה, שלטונות נבחרים.

6. ציין והסבר לכל אחד מהתחומים הבאים סיבה אחת לזכותו של העם היהודי להקים את מדינתו הריבונית בארץ ישראל, כפי שהן מופיעות במגילת העצמאות. (התחומים: זכות היסטורית,זכות טבעית,זכות משפטית בינלאומית)

תשובה: זכות היסטורית- בא"י קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית. העם

זכות טבעית- זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם העומד בראשות עצמו במדינתו הריבונית.

זכות משפטית בינלאומי- הזכות הוכרה בהכרזת בלפור, בהצעת תוכנית החלוקה.

7. ציינו והסבירו את ארבעת התנאים לקיומה של "מדינה ריבונית"

מחוון: (עמ' 20)

טריטוריה-תחום גאוגרפי מוגדר שבו חל משפט המדינה ובמסגרתו היא מפעילה את סמכויותיה. שטח זה כולל יבשה,מים(אגמים,נהרות,,תעלות מלאכותיות,חלק מימי הים-מים טריטוריאליים) ואוויר.

שטח מדינה אינו חייב להיות רצוף.

אוכלוסייה- המורכבת מציבור אזרחים ומתושבים שאינם אזרחים.

שלטון- גוף השולט באמצעות מוסדותיו על הטריטוריה ועל האוכלוסייה.

עצמאות- ריבונות- יכולתו של השלטון לבצע את תפקידו,להחליט כיצד לנהל את ענייני הפנים ואת ענייני החוץ שלה, להטיל מרות בענייני פנים ולפעול בחופשיות כלפי חוץ. המדינה אינה כפופה להוראות.