חזון תקשוב

 

החל משנת הלימודים תשע"א מפעיל משרד החינוך תכנית חדשנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21.

מטרתה של התכנית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 היא להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר.

בית הספר יתמיד בשיפור והתאמת דרכי ההוראה לפדגוגיה חדשנית, תוך הטמעה של טכנולוגיית המידע ICT.

בית הספר יפעל להכשרת לומד עצמאי, אוריין תקשוב בסביבות למידה מותאמות למאה ה-21.

הפורטל הבית ספרי ינגיש סביבות עתירות ידע וטכנולוגיה לצרכי ההוראה  ויהווה שער להגברת המעורבות של

ההורים והקהילה הרחבה יותר, ושיתוף הפעולה עימם.

 

 יעדי התקשוב של ביה"ס

מורים:

1.הקניית שימוש בכלים טכנולוגיים :

-מורי המקיף יעברו השתלמות בית ספרית בנושא התאמת מערכת החינוך למאה ה-21.-מורים בתחומי הליבה יעברו במקביל הדרכה מחוזית לבניית שיעורים מתוקשבים.-רכז תקשוב בית ספרי ילווה את צוות המורים בשימוש בפורטל הבית ספרי וכלי תקשורת מקוונים.

2.השבחת הוראת המורים ושילוב אמצעים טכנולוגיים ומיומנויות תקשוב בהוראה:

-כתיבת תוכנית עבודה בית ספרית המשלבת שיעורים מתוקשבים.-בניית תוכנית לימודים המשלבת באופן מושכל שימוש בתכנים ופעילויות דיגיטאליות תואמות למאה ה-21.

3. הוצאה מן הכוח אל הפועל:

-הקניית מיומנויות המאה ה-21 , תוך התייחסות לשונות במטרה לצמצום את הפער החינוכי והדיגיטאלי .-חינוך לשימוש מושכל ברשת תוך שמירה על כללי האתיקה הנדרשים .-חשיפת כלל תלמידי בית הספר לטכנולוגיית המאה ה- 21 בתוכנית בית ספרית על-פי שכבות גיל בתחומי דעת שונים תוך שימת דגש על מקצועות הליבה. (כל שכבת גיל בתחום אחד לפחות).

4. הרחבת הפורטל הבית ספרי למרחבי למידה כיתתיים ומקצועיים:

-הפעלת האתר כסביבה לימודית מתוקשבת לכל באי בית הספר.-הפעלת ממשקי תקשורת מנהליים ולימודיים בין כל חברי צוות המורים.

 

תלמידים:

-הכשרת לומד עצמאי שעושה שימוש במיומנויות התקשוב ובסביבות למידה בהתאמה למאה ה-21-שימוש בפורטל הבית ספרי והכיתתי.-השתלבות בסביבות עתירות ידע וטכנולוגיה תוך הפנמת כללי האינטרנט הבטוח.

 

הורים:

הגברת מעורבות ההורים ושיתוף פעולה על- ידי הגדלת הנגישות וחשיפת ההורים לנעשה בתוך בית הספר דרך הפורטל הבית ספרי.