אישור לטיול

אני מאשר/לא מאשר את יציאת בני/ ביתי ______________ כיתה _________

לטיול ל__________________ בתאריכים ______________ 

  אין  לבני/ביתי מגבלות רפואיות המונעות יציאתו/ה למסע.
  יש  לבני/ביתי מגבלות רפואיות המונעות יציאתו/ה למסע. מצ"ב אישור רפואי.
  אני מאשר/לא מאשר לבני/ביתי להשתתף בפעילות האטרקציות/ כניסות למים.
הנני מודע/ת לכך שעל כל הפרת משמעת של בני/ביתי, מוטלת עלי החובה לבוא ולהחזירו הביתה.

__________________             ___________________
שם ההורה                                     חתימת ההורה                                    


__________________
תאריך