תקנון המקיף

התקנון מפרט את הכללים ואת התקנות שנקבעו במשותף ע"י המורים,
ההורים והתלמידים, במטרה לשמור על מסגרת בית-ספרית עם כללים ונהלי עבודה ברורים ,
שיאפשרו אוירה לימודית נאותה.


מהות בית הספר
בית הספר התיכון המקיף עומר מיועד לתלמידים מכיתות ז עד י"ב.
אוכלוסיית התלמידים מגיעה מעומר, ממיתר, יישובי הר חברון, מבאר שבע, ממושב נבטים,
מבסיס חיל האוויר נבטים ומיישובים נוספים בסביבה.
בית הספר פועל מאז שנת הלימודים תשנ"ז- ספטמבר 1996, והינו מוסד המעניק הזדמנות שווה
לתלמידיו ונותן מענה לשונות ביניהם.

מטרת בית הספר לחנך את תלמידיו לערכים, לעודד ולפתח,
מיצוי היכולת האישית, הקניית כלים
ומיומנויות שיעזרו להם להיות אנשים טובים ולומדים עצמאיים.

* ביה"ס יוכל להשיג מטרה זאת רק בשיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים, שלוקחים חלק בעשייה
   החינוכית מדי יום ביומו.

בית הספר פועל על פי העקרונות המנחים הבאים:
* טיפוח סביבה לימודית, עדכנית ומגוונת
* טיפוח אקלים חברתי של כבוד, אמון, הוגנות, פתיחות והבנה.
* עידוד יוזמות ויצירתיות, הקניית כלים לפיתוח מיומנויות חברתיות, מעורבות, סובלנות וביקורתיות
* הקניית ערכי מורשת, אהבת הארץ ויחס של כבוד האדם לאדם
* פיתוח תרבות ארגונית לומדת. תיעוד, שימור ידע והפקת לקחים לשיפור מתמיד של הארגון.
* טיפוח מסגרות לימודיות תומכות מקדמות, מרכז למידה וקבוצות תגבור.
* עידוד וטיפוח אומנויות ומדעים, תוך דגש על מגוון רחב ככל האפשר של אפשרויות בחירה לימודיות.
* טיפוח ועידוד פעילויות קהילתיות. מועדון ספורט בית-ספרי, חוגי העשרה, שיתוף פעולה עם תנועות
   הנוער ומחוייבות אישית.

א. הפדגוגיה בבית-הספר
כדי לאפשר תהליך למידה תקין בביה"ס, חשוב מאד לשמור על נהלים ברורים מצד שלושת השותפים בו:
התלמידים, ההורים והמורים

תכנית הלימודים והערכה
בתחילת השנה ימסור לתלמידיו כל מורה את תכנית הלימודים השנתית וחומר עזר לעיון,
מעבר לספרי לימוד.
כל מורה יציג לתלמידיו את הרכב הציון: דרכי הערכה ומשקל מדויק של המטלות להם ידרשו.
כל צוות מקצועי יקבע קריטוריונים אחידים להערכה. החלק של הערכת מורה צריך להיות מדיד.
בכיתות ז'- ח – 20%, בכיתות ט –י"ב' – 10%.הערכה זו מתייחסת לתפקוד הכללי של התלמיד"
הכנת שיעור בית והבאת ציוד.
לא יינתן ציון מחצית על סמן מבחן בלבד.

מבחנים ובחנים
על המורה למסור לתלמידיו את החומר למבחן בצורה מפורטת, עד שבוע לפני מועד המבחן.
על המורה מוטלת החובה להחזיר את המבחנים המתוקנים, עד שבועיים מיום עריכת המבחן.
המבחן ייבדק על פי מחוון שהוכן מראש על ידי הצוות המקצועי
(במקצועות רבי מלל: היסטוריה, תנ"ך, ספרות - עד שלושה שבועות).

הכנת לוח מבחנים היא באחריות רכזת השכבה. בכל שבוע יתקיימו עד שלושה מבחנים בלבד.
יש לשבץ בלוח המבחנים גם עבודות מקיפות הניתנות להגשה.
בוחן הוא מבדק על חומר שנלמד במהלך שלושת השיכורים האחרונים בלבד.
בסמכות המורה המקצועי להחליט אם להודיע על הבוחן מראש, ואם לא להודיע על כך.
מורה שמחליט להודיע מראש על בוחן, יתאם את המועד עם רכזת השכבה.

טוהר מידות בבחינות
תלמיד שנתפס בהעתק, בחינתו תיפסל וציונו – 0. בנוסף יהיה גם טיפול משמעתי.

ערעור על ציון
תלמיד שמעוניין לערער על ציון מבחן/בוחן/עבודה – יגיש את בקשתו למורה המקצועי שלו.
הערעור יוגש עד שבוע מקבלת המבחן (לאחר מכן לא יתקבל ערעור).
הטיפול בערעור יתבצע תוך שבוע ימים. אם תלמיד איננו מרוצה מתשובת המורה,
יפנה בכתב למרכז המקצוע, ואם לא יהיה מרוצה גם מתשובת מרכז המקצוע,
יפנה בכתב לרכזת השכבה. ניתן לערער על ציון מבחן,
רק בתנאי שהמבחן נכתב בעט ולא בעיפרון.

נוהל מבחני מועד ב'
מבחני מועד ב' מיועדים לתלמידים מכיתות ט'- י"ב. ראשי לגשת :
תלמיד שנעדר מן המבחן מסיבה מוצדקת, והציג אישור על כך שבוע מיום קיום המבחן.
תלמיד שנכשל במבחן (55 ומטה) ומעוניין לשפר את ציונו, יוכל לפנות למורה המקצועי שלו
ולקבל על כך את הסכמתו מעל גבי טופס מיוחד, שאותו יעביר אח"כ למחנך הכיתה.
ציון מועד ב'' מחליף את ציון מועד א'.
ניתן לגשת למועד ב' לשני מבחנים בלבד בכל מחצית- עפ"י בחירת התלמיד.
מבחני מועד ב' יתקיימו לקראת סיום כל מחצית  במהלך יומיים: בשיעור בשביעי והשמיני.

מבחנים חוזרים לכיתות ז'- ח'
המבחנים ייערכו בתיאום עם המורה המקצועי ועם מחנך הכיתה.
על המורה לקבוע עם התלמיד מועד ומקום שיאפשרו תנאים הולמים לקיום המבחן.

בחינות מתכונת וציונים בית-ספריים לכיתות י'-י"ב
בחינת המתכונת היא בחינה שנערכת במתכונת בחינת הבגרות.
בחינת מתכונת תתקיים עד שלושה שבועות לפני מועד בחינת הבגרות.
המנהלת הפדגוגית יחד עם רכזות השכבה, יכינו לוח בחינות מתכונת ובגרויות,
אשר יחולק לתלמידים ולהוריהם. במקביל לפרסום לוח הבחינות,
יפורסמו מועדים להחזרת המתכונות ופתרונן בכיתה.
תלמיד שלא יגיע לקבל את בחינת המתכונת במועד שנקבע- יפנה למורה המקצועי
(האחריות לכך חלה על התלמיד !)
ציון בית ספרי אמרו לשקף את תהליך הלמידה והישגי התלמיד במקצוע.
ציונים בית-ספריים יפורסמו עד חמישה ימים לפני מועד בחינת הבגרות.
באחריותו של התלמיד לבדוק את ציונו.
הרכב הציון הבית-ספרי : 70% - ציון שנתי,
( המורכב משקלול של ציון מחצית א' ושל מחצית ב' ),
30% - ציון מבחן מתכונת.

נוהל ערעור
ניתן לערער על ציון בית-ספרי עד שלושה ימים בלבד לפני מועד הבחינה.
הערעור ייעשה ע"פ נוהל ערעור בחינה רגיל.

היעדרויות
תלמיד שנעדר 30 % מן השיעורים במקצוע מסוים,
לא יהיה זכאי לציון בית-ספרי באותו מקצוע, לפיכך לא יוכל להיבחן בבחינת הבגרות.

נוהל בחינת מתכונת – מועד ב'
כפי שאין מועד ב' לבחינת בגרות, אין מועד ב' לבחינת מתכונת,
למעט אנגלית ומתמטיקה.
תלמיד זכאי למועד ב' בתנאי שנבחן במועד א'.
במקרים חריגים במיוחד ניתן לקבל אישור מרכזת השכבה.
כדי לעודד את תלמידנו לפעילות למען הקהילה, הן בביה"ס והן מחוצה לו,
יש להתייחס באופן מיוחד לתלמידים המתנדבים בפעילויות אלו.
תלמידים אלו יהיו זכאים לשפר את ציונם במועד ב'\ אם אכן ציונם נפגע
בגין פעילותם וקיבלו אישור לכך מרכזת השכבה.


ב. התנהגות בבית-הספר
איחורים
אין לאחר לשיעורים.
האיחורים לשיעורים מפריעים ומשבשים את מהלך השיעור.

הצלצול מחייב הן את המורים והן את התלמידים להיכנס לשיעורים בזמן.
איחור לשעה ראשונה
במקרה של עיכוב הסעות, או סיבה אישית מוצדקת המלווה באישור,
אין לראות בכך איחור והתלמיד יורשה להיכנס לשיעור.

איחורים לשיעורים במהלך יום לימודים
כיתות ז'-ח'
תלמיד שמאחר לשיעור, יוכנס לכיתה וידווח למנב"ס על האיחור.
אחר כך יטופל ע"י מחנך הכיתה.
כל שלושה איחורים ייחשבו להיעדרות אחת.
כיתות ט'- יב'
המאחרים לא יורשו להיכנס לכיתה. המורה ידווח עליהם כנעדרים.
אם האיחורים חוזרים על עצמם, על המורה המקצועי חלה חובת דיווח למחנכת הכיתה ולהורים.

נוהל נוכחות בבית-הספר
בית הספר מייחס חשיבות רבה לנושא ההתמדה והנוכחות כחלק משימור אקלים ביה"ס
ורואה בהם תנאי בסיסי להצלחתו במערכת הבית –ספרית. ככלל,
אין להיעדר משיעורים ללא הצדקה.

 • לאחר כל היעדרות יציג התלמיד אישור למורים המקצועיים
  ואחר כך יעביר את האישור למחנך הכיתה לעדכון המנב"ס.
  הצגת האישור תיעשה תוך שבוע מיום החזרה ללימודים
 • דוח המנב"ס יופץ על ידי מזכירת מנב"ס למחנכי הכיתות פעמיים בחודש.
 • מחנך הכיתה- חובתו ליידע את הורי התלמיד במקרים של היעדרויות שחורגות מהרגיל.
 • תלמיד שנעדר מעל 15% מהשיעורים ללא הצדקה, ציונו יוקפא.
 • על התלמיד מוטלת האחריות להפשיר את הציון. ההפשרה תיעשה בתיאום עם המורה המקצועי.
  אם הציון לא יופשר תוך חודש ממועד חלוקת התעודות, יהיה הציון במקצוע – 0.
 • היעדרות מוצדקת הינה עקב מחלה, נסיעה מאושרת או סיבות אישיות.
  תלמיד שהיעדרותו קשורה לפעילות בית-ספרית (נבחרות ספורט, להקות, סיורים לימודיים,
  הכנות לאירועים), יקבל אישור לכך לפני מועד הפעילות והמורה המקצועי יעודכן באישור זה.
  ציונו של תלמיד לא ייפגע- במקרים שלא טופל, לא הוזהר ולא נשלח מכתב להוריו.
 • בבית-הספר מתקיימת פעילות חברתית במסגרת יום הלימודים ומחוץ לשעות הלימודים הרגילות.
  פעילות זו היא חלק מתכנית הלימודים והשתתפות בה היא חובה.
  נוהלי שחרור מפעילות חברתית זהים לנוהלי שחרור מלימודים,
  ונוהלי הטיפול בהיעדרות ממנה זהים לנוהלי הטיפול בהיעדרות מביה"ס.
 • תלמיד המוגבל מבחינה רפואית (שיעורי חינוך גופני, סיורים, טיולים וכד' ),
  חייב למסור בהקדם אישור רפואי לידי מחנך הכיתה והמחנך יעדכן את המורים המקצועיים.
 • איסור קיומן של נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים
  ע"פ הנחיית משרד החינוך אין לאפשר לתלמיד/ מורה נסיעה לחו"ל, לנופש
  ולטיולים פרטיים על חשבון ימי לימוד. הסמכות לאשר נסיעה במקרים חריגים בלבד
  נתונה בידי מנהלת המחוז. הפנייה תיעשה אל מנהלת ביה"ס בכתב,
  לא יאוחר משבועיים לפני מועד הנסיעה המתוכננת. תלמיד שנסיעתו לא קיבלה אישור,
  ימים אלו ייחשבו לו כהיעדרות בלתי מוצדקת, עם כל המשתמע מכך.
 • קבלת תעודת סיום 12 שנות לימוד מותנית בנוכחות סגירה בבית הספר.

מילוי מקום
מילוי מקומם של מורים חסרים הוא חיוני מאד כדי למנוע "שעות חופשיות"
וכדי לשמור על אווירת לימודים נאותה.

כיתות ז'- ח'
ע"פ הנחיות משרד החינוך, אין לאפשר "שעות חופשיות". אי לכך,
בהיעדרותו של מורה יגיע לכיתה מורה אחר במקומו. על התלמידים להיות נוכחים בשיעור זה
ולנהוג ע"פ הכללים המקובלים בבית-הספר בכל שיעור אחר.
כיתות ט'- יב'
אין מילוי מקום למורה שלא הגיע. התלמידים יהיו חופשיים ויצטרכו להמתין להמשך הלימודים,
תוך הקפדה על הישארות בתחומי ביה"ס, בלי שיפריעו לכיתות הלומדות.
אחראית סדר יום תקין תבדוק אפשרות לשינויים במערכת השעות,
ע"פ צרכי התלמידים ובית הספר.

טיפול בהפרעות
תלמיד שיפר את עקרונות ההתנהגות ההולמת, שתוגדר על ידי המורה המקצועי והתלמידים,
 יוצא מן הכיתה ל- 10 דקות, או לשיעור שלם, על פי חומרת המקרה ויירשם על ידי המורה.
המורה ידווח על כך למחנך הכיתה וייקבע המשך הטיפול בשיתוף פעולה עם ההורים.
בעיית התנהגות או הפרת משמעת חריגה תועבר לטיפול רכזת השכבה,
ובמידת הצורך לגורמים אחרים בביה"ס.
הצעדים שיינקטו הם בהתאם לחומרת האירוע:

 • הרחקה ממספר שיעורים של אותו מקצוע.
 • ביצוע מטלה חינוכית בביה"ס.
 • השעיה ליום אחד או יותר.

טלפונים ניידים (סלולריים)
חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים אלה בזמן שיעור בכל צורה שהיא.
על המכשיר להיות כבוי ובתוך הילקוט בזמן השיעור
(מורים ותלמידים כאחד!).
תלמיד שלא יקפיד בביצוע הוראות אלה- המורה ישוחח עימו באופן אישי ובנוסף,
יידע את הוריו.
במקרה חוזר- יוענש התלמיד, כולל השעייה מביה"ס.

אלימות פיזית ומילולית
בתי הספר מתייחס בחומרה לכל תופעה שיש בה אלימות פיזית ו/או מילולית.
במקרים אלו יטופלו המעורבים באירוע בחומרה רבה:

 • יידוע ושיתוף ההורים.
 • כתיבת עבודה בנושא הרלוונטי ו/או מטלה חינוכית בתחומי ביה"ס.
 • השעיה מביה"ס למספר ימים על פי החלטת הצוות.
 • עירוב גורמי חוץ מטפלים: פיקוח, מחלק הנוער ועוד.

שמירה על ניקיון ביה"ס ורכושו

 • על כולנו מוטלת החובה לדאוג לניקיונו ולמראהו של ביה"ס, כדי שיהיה מקום שנעים לשהות בו.
 • תלמיד שיגרום נזק לרכוש ביה"ס או לרכושו של תלמיד אחר,
  יישא בהוצאות לתשלום הנזק, בנוסף, יהיה טיפול משמעותי !
 • ביה"ס אינו אחראי לאבדן/נזק/גניבה של ציוד אישי שהובא לביה"ס ע"י התלמיד.

      הדבר נובע מכך שאין לביה"ס ביטוח על ציוד כלשהוא של התלמיד או המורה. מומלץ לא להביא
      לביה"ס ציוד יקר ערך.

 • תיקבע תורנות ניקיון בית שכבה על ידי מחנכי הכיתות.
 • אין לקיים שיעור בכיתה שאינה נקייה. באחריותו של המורה המלמד בכיתה לדאוג לסדר ולניקיון
  במהלך השיעור כולו. כל שכבה אחראית לניקיון בית השכבה שלה.
 • בסיום יום הלימודים יסדרו התלמידים את כיתתם על פי תורנות, שתיקבע על ידי מחנכי הכיתות.
 • על כולנו לדאוג לסביבת לימוד נקייה ומטופחת.

מניעת עישון

 • העישון לתלמידים בשטח ביה"ס ובקרבתו אסור.
  תלמיד שיעשן יושעה מיום לימודים (לא תינתן אזהרה – העניין ברור לתלמידים)
 • המורים והעובדים בביה"ס יעשנו בביה"ס במקום שיוצקה לכך. אין לעשן ליד תלמידים
  בכל פעילות שהיא בבית הספר או מחוצה לו.

תלבושת בית הספר

 • על התלמיד להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה. בקיץ- חולצת טריקו צבעונית עם סמל ביה"ס.
  החולצה תהיה שלמה לחלוטין (לא חתוכה). אין ללבוש חולצה אחרת על חולצת התלבושת.
  בחורף- סווצ'ר עם סמל ביה"ס.
 • אין להגיע לביה"ס עם פירסינג בשום חלק בגוף (גבה, אף, לשון וכד')
 • אין להגיע לביה"ס עם כפכפים/נעלי בית/נעלי גומי וכד'.
 • חובת ההופעה בתלבושת ביה"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השנה
  לאורך כל שעות השהייה בבית הספר, כולל בבחינות הבגרות בקיץ.
  תלמיד שיגיע ללא תלבושת יורחק מיום לימודים (לא תינתן אזהרה- העניין ברור לתלמידים!).
 • תלבושת ספורט מלאה לשיעורי חנ"ג. הופעה ללא תלבושת תגרע מהציון במקצוע.
 • ביום השואה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובימים נוספים שייקבעו
  ותינתן עליהם הודעה מראש יתבקשו התלמידים להגיע בחולצות לבנות.

האחריות על הופעה בתלבושת תקינה חלה על התלמיד ועל הוריו.
במקרים חריגים- כאשר התופעה חוזרת על עצמה ההורים יוזמנו לשיחה בעניין.
ביה"ס הוא מקום שמגיעים אליו כדי ללמוד ולכן תלמידים ומורים כאחד יקפידו על לבוש
והופעה הולמים את המסגרת

סדרי הסעות

 • התלמידים מגיעים לביה"ס וחוזרים לבתיהם עם תום הלימודים בהסעות מאורגנות.
 • התלמידים  נדרשים להתנהגות הולמת באוטובוס.
  מטעמי בטיחות יש להקפיד לשבת במשך כל הנסיעה.
 • חובתו של התלמיד להציג בפני הנהג כרטיס היסעים, (שיקבל מביה"ס או המועצה)
  וחל איסור מוחלט להעביר כרטיס זה לחבר או לגורם אחר זהו כרטיס אישי.
 • זכותו של התלמיד להסעה תישלל במקרה של הפרת משמעת, אלימות פיזית,
  אלימות מילולית, חבלה ברכוש ו/או התנהגות המסכנת את הבטיחות.

ספרייה
להלן שעות הפעילות של ספריית בית הספר:
יום ראשון                      14:00 -09:00
יום שני עד חמישי             14:30 -08:30
להזכירכם, תלמיד שקיבל ספרים מספריית ביה"ס בפרוייקט "השאלת ספרים"
מחויב לשמור על ניקיון והשלמת הספרים. בסוף השנה יש להשיב ספרים אלה לספריית בית הספר
(ע"פ מועדים שביה"ס
יפרסם !) אי החזרת ספרים בזמן שנקבע גורמים לאי נוחות רבה בהתנהלות הספרייה וביכולת שלאחר מכן.
אנא, הקפידו לעמוד בזמנים ולמנוע אי נוחות ואי נעימות!
(ההורים חתמו על טופס התחייבות בהוראת קבע שיינתן לפירעון במידת הצורך!).

קפיטריה
שטח הקפיטריה נחשב בתוך מתחם ביה"ס. כל הכללים החלים על התלמידים בשטח ביה"ס
חלים גם על שטח הקפיטריה.


הדפסה