תקנון ביה"ס תשפ"ד

בית הספר דוגל באורח חיים של מצוינות המלווה בשני ערכים מרכזיים שהם חלק מהותי מתהליך העבודה בבית הספר:
דיאלוג
בחירה ולקיחת אחריות.
תהליך הלמידה ו/או ההוראה ו/או החינוך מלווה בהגדרת גבולות האחריות שלנו כמבוגרים ובהגדרת גבולות האחריות של השותפים שלנו : הורים, קהילה  ונערים/ות .

תקנון בית הספר עוסק בקוד האתי הבית ספרי וכפוף לחוקי המדינה והנחיות משרד החינוך.

א. הפדגוגיה בבית-הספר
תהליך למידה תקין בביה"ס יתאפשר אם נשמור על נהלים ברורים מצד השותפים בו:
התלמידים, ההורים והמורים.

1. תכנית הלימודים וההערכה
בתחילת השנה כל מורה ימסור לתלמידיו את תכנית הלימודים השנתית וחומר עזר לעיון,
בנוסף לספרי הלימוד. כמו כן, יציג לתלמידיו את פריסת ההערכה הכוללת לפחות שני אירועי הערכה והערכת מורה (חט"ב – 20%, חט"ע – 10%).

2. טוהר המידות
טוהר המידות מחייב את הנבחן להגינות, יושר ומוסריות תוך שמירה קפדנית על כללי התנהגות נאותים.
תלמיד שנתפס בהעתקה, אירוע ההערכה יפסל ציונו יהיה אפס והוא לא יהיה זכאי למועד נוסף. יהיה גם טיפול משמעתי.

3. מבחנים ובחנים
על המורה למסור לתלמידיו את החומר למבחן בצורה מפורטת, עד שבוע לפני מועד המבחן.
על המורה מוטלת החובה להחזיר את המבחנים המתוקנים, עד שבועיים מיום עריכת המבחן.
המבחן ייבדק על פי מחוון שהוכן מראש על ידי הצוות המקצועי.
בניית לוח המבחנים היא באחריות רכז השכבה ותלמידים נבחרים. בכל שבוע יתקיימו עד שלושה אירועי הערכה בלבד(כל מטלה להגשה או מטלה ידועה מראש נחשבת אירוע הערכה!).
יש לשבץ בלוח המבחנים גם עבודות מקיפות הניתנות להגשה.
בוחן הוא מבדק על חומר שנלמד במהלך שלושת השיעורים האחרונים בלבד.

4. ערעור על ציון
תלמיד שמעוניין לערער על ציון אירוע הערכה – יגיש את בקשתו בכתב למחנך המקצועי.
הערעור יוגש עד שבוע מקבלת אירוע ההערכה (לאחר מכן לא יתקבל ערעור).
הטיפול בערעור יתבצע תוך שבוע ימים. במקרה של תשובה לא מספקת ניתן לפנות לרכז המקצוע. ניתן לערער על ציון אירוע הערכה, רק בתנאי שהוא נכתב בעט ולא בעיפרון.

5. נוהל מבחני מועד ב'
מבחני מועד ב' מיועדים לתלמידים מכיתות ט'- י"ב. ניתן לגשת למועד ב' במקרים הבאים:
תלמיד שנעדר מן המבחן מסיבה מוצדקת, והציג אישור על כך שבוע מיום קיום המבחן.
תלמיד שנכשל במבחן (55 ומטה) ומעוניין לשפר את ציונו, יוכל לפנות למחנך המקצועי שלו
ולקבל על כך את הסכמתו. יש להגיש  את הבקשה בכתב למחנך הכיתה.
ניתן לגשת למועד ב' לשני מבחנים בלבד בכל מחצית- עפ"י בחירת התלמיד.
מבחני מועד ב' יתקיימו לקראת סיום כל מחצית בימים המיועדים לכך, בתום יום הלימודים.

6. מבחני מתכונת וציונים בית-ספריים לכיתות י'- י"ב
בחינת המתכונת היא בחינה שנערכת במתכונת בחינת הבגרות.
ציון בית ספרי אמרו לשקף את תהליך הלמידה והישגי התלמיד במקצוע.
ציונים בית-ספריים יפורסמו עד שלושה ימים לפני מועד בחינת הבגרות.

7. תעודות הצטיינות:

*תעודות הצטיינות לימודית בחט"ב*

רק 15% התלמידים שיגיעו להישגים הגבוהים ביותר מכלל תלמידי השכבה יוכלו לקבל תעודת הצטיינות.

הקריטריונים הבסיסיים:

1. ממוצע הציונים בתעודה מעל 90.

2. ממוצע הציונים בתעודה של תלמידי עתודה מעל 85.

3. ללא ציון נכשל בתעודה.

4. נוכחות סדירה

5. התנהגות תקינה בהלימה לתקנון בית הספר 

6.  לומדים בקבוצות א1 או א2 במתמטיקה ואנגלית.

*תעודות הצטיינות חברתית חט"ב*

תעודת הצטיינות חברתית תוענק בסוף המחצית ל10 תלמידים מכל שכבה שיציגו את שעות הנתינה הרב ביותר לקהילה. ספירת השעות תתבצע אך ורק באמצעות האפליקציה הייעודית אותה יש להתקין על הסמרטפון האישי. לאישור שעות ההתנדבות באפליקציה יש לפנות למורה האחראי מיד בתום הפעילות.

*תעודות הערכה על תהלכי שינוי*

יבחרו שלושה תלמידים מכל כיתה אשר עשו שינוי משמעותי מבחינה לימודית, מבחינה חברתית או מבחינה התנהגותית.

*תעודת הצטיינות לימודית בחט"ע*

תלמידים שיגיעו לממוצע 90 ומעלה ויעמדו בקריטריונים הבאים:

1. ללא ציון נכשל בתעודה.

2. נוכחות סדירה

3. עמידה בדרישות המעורבות החברתית.

4. התנהגות תקינה בהלימה לתקנון ביה"ס.


ב. התנהגות בבית-הספר
1. איחורים

אין לאחר לשיעורים. האיחורים לשיעורים מפריעים ומשבשים את מהלך השיעור. יש להיכנס לשיעורים בזמן.

איחורים לשיעורים במהלך יום לימודים:
חט"ב
תלמיד שמאחר לשיעור, ידווח במשו"ב. התלמיד יוכנס לכיתה ויידרש להישאר שעה נוספת בסוף יום הלימודים בכתת האחריות האישית.
כל שלושה איחורים ייחשבו להיעדרות אחת.

חט"ע
המאחרים לא יורשו להיכנס לכיתה. המורה ידווח למשו"ב על היעדרות.

 

נוהל כניסה ויציאה מביה"ס

שערי ביה"ס נפתחים מידי יום בשעה 07:30 לקליטת תלמידים.
תלמיד שנכנס לשטח ביה"ס אינו מורשה לצאת ללא אישור כתוב וחתום על ידי איש צוות ורק לאחר שניתן אישור כתוב מהוריו.
בחטיבת הביניים, בהלימה לחוזר מנכ"ל, תלמיד שחש ברע במהלך יום הלימודים, הוריו יתבקשו להגיע לאסוף אותו.

 

2. תקנון היעדרויות בשיטת המנות

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי. הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה. ב"שיטת המנות" נמצאת התפיסה החינוכית שנוכחות סדירה בשיעורים היא חלק ממרכיבי הלמידה ולכן היא גם חלק בלתי נפרד מהערכת הישגי התלמיד בכל מקצוע ומהערכת תפקודו כתלמיד, כך שניתן משקל לנוכחות התלמידים בשיעורים בגיליון ההערכה של התלמידים כחלק מן הציון במקצועות השונים.

מהות השיטה ועקרונותיה

 1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.
 2. הציון הסופי של התלמיד יורכב גם מההישגים האקדמיים וגם מנוכחות סדירה בשיעורים:

א. הישגים אקדמיים: שקלול הישגיו האקדמיים של התלמיד: ציוני המבחנים והבחנים, הכנת שיעורי הבית, העמידה במטלות , תלמידאות וכד'.

ב. נוכחות סדירה בשיעורים:  מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שליש וכד') ושקלולן לציון נוכחות על פי מפתח החישוב שיובא בהמשך.

 1. המורה יחבר את שני הציונים – הציון האקדמי וציון הנוכחות – והציון שיתקבל הוא ציונו הסופי של התלמיד במקצוע.
 2. החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, והוא יתבסס על מספר שעות ההוראה בפועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

 1. התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יילקחו בחשבון  גם מניין היעדרויותיהם.
 2. יש היעדרויות שבית הספר יכיר בהן כהיעדרויות מוצדקות ולא יחשב אותן בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

א. היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה – שבוע ימים (היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה שאינו מדרגה ראשונה תידון בוועדה הבית ספרית, ראה הסבר בהמשך.

ב. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

ג. היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון(.

ד. היעדרות בשל שירות לקהילה, פעילות חברתית בבית הספר, היעדרות בשל ייצוג בית הספר בתחרויות ספורט, פעילות בתנועת נוער, התרמות וכד' – בכמות ובתחומים המאושרים מראש על ידי בית הספר.

ה. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית הספר.

ו. היעדרות בשל  שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה ( יתר המבחנים לא יוכרו כהיעדרות מאושרת).

ז. היעדרות בשל אשפוז/בדיקה בבית חולים (בתנאי שיוצגו האישורים המתאימים).

ח. היעדרות מעל ארבעה ימים בשל מחלה (בתנאי שיוצג אישור רופא).

ט. היעדרות בשל קיומה של בעיה רפואית כרונית/חוזרת (עם הצגת אישור רפואי חד-פעמי המעיד על היות המחלה כרונית).

 1. במידה ויש היעדרויות מסיבות נוספות יש להגיש בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית מיוחדת שמנהל בית הספר יעמוד בראשה.
 2. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות שאינה מוצדקת מהשיעור.
 3. עם סיום ספירת ההיעדרויות הבלתי מוצדקות יחושב ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

את האישורים בגין ההיעדרויות יש למסור למחנך, לא יאוחר משבוע ימים לאחר שובו של התלמיד לבית הספרלא יתקבל אישור רטרואקטיבי.

אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

 להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

היעדרות על פי "אחוז שעות היעדרות"

ציון הנוכחות

עד 15% (כולל)

 0

מ- 16% עד 20% (כולל)

-5

מ- 21% עד 25% (כולל)

-7

מ- 26% עד 30% (כולל)

-9

מ- 30% ומעלה (כולל)

40   ציון המקצוע

 • תלמיד שיצבור 5 איחורים לא מוצדקים –יחשבו כהיעדרות לא מוצדקת.
 • תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה  במקצוע לא יקבל ציון סופי במקצוע זה,  ותופיע הערת הסבר לכך. תלמידים אלו לא יהיו זכאים לציון בית-ספרי במקצוע באותה שנה, ומכאן שציונם במקצוע יהיה נכשל.
 • היעדרות בעקבות מחלה בת חמישה ימים או יותר, מחייבת הצגת אישור רפואי.

נוהל טיפול בהיעדרות חריגה

הליך הטיפול בתלמידים שצברו 30 שעות היעדרות ומעלה ללא הצדקה :

א. בירור עם מחנך/ת הכיתה

ב. מכתב להורים עם העתק לתיק האישי.

ג. זימון ההורים לפגישה אצל רכז/ת השכבה  / יועצת ביה"ס .

ד. יידוע קצין ביקור סדיר בהיעדרויות החריגות.

אנו ממליצים להורים לעקוב אחר היעדרות ילדיהם באמצעות המשו"ב העומד לרשותכם.

3. טיפול בהפרעות

תלמיד שיפר את עקרונות ההתנהגות ההולמת, שתוגדר על ידי המחנך המקצועי והתלמידים,
 יוצא מן הכיתה ל- 10 דקות, או לשיעור שלם, על פי חומרת המקרה ויירשם על ידי המורה.
המורה ידווח על כך למחנך הכיתה וייקבע המשך הטיפול בשיתוף פעולה עם ההורים.
בעיית התנהגות או הפרת משמעת חריגה תועבר לטיפול רכזת השכבה,
ובמידת הצורך לגורמים אחרים בביה"ס.
הצעדים שיינקטו הם בהתאם לחומרת האירוע:

 • הרחקה ממספר שיעורים של אותו מקצוע.
 • ביצוע מטלה חינוכית בביה"ס.
 • השעיה ליום אחד או יותר.

4. טלפונים ניידים (סלולריים)
חל איסור מוחלט על שימוש במכשירים אלה בזמן שיעור בכל צורה שהיא (מורים ותלמידים כאחד!) למעט מקרים בהם מורה הכיתה מנחה התלמיד לשימוש בטלפון הנייד כאמצעי קצה.

התלמיד יקפיד להניח את הטלפון הנייד בסלסלה הייעודית על שולחן המורה בתחילת השיעור.

תלמיד שלא יקפיד בביצוע הוראות אלה- המורה ישוחח עימו באופן אישי ובנוסף, יידע את הוריו.
במקרה חוזר- יוענש התלמיד, כולל השעייה מביה"ס.

5. אלימות פיזית ומילולית
בתי הספר מתייחס בחומרה לכל תופעה שיש בה אלימות פיזית ו/או מילולית.
במקרים אלו יטופלו המעורבים באירוע בחומרה רבה:

 • יידוע ושיתוף ההורים.
 • כתיבת עבודה בנושא הרלוונטי ו/או מטלה חינוכית בתחומי ביה"ס.
 • השעיה מביה"ס למספר ימים על פי החלטת הצוות.
 • עירוב גורמי חוץ מטפלים: פיקוח, מחלק הנוער ועוד.
 • הוצאת מכתב השעייה להורים ומסירה ידנית לתלמיד המושעה.
 • עם חזרה מהשעייה, פגישה הורים ותלמיד עם מנהלת ביה"ס (י-יא) או מנהלת חט"ב (ז- ט)

6. שמירה על ניקיון ביה"ס ורכושו

 • על כולנו מוטלת החובה לדאוג לניקיונו ולמראהו של ביה"ס, כדי שיהיה מקום שנעים לשהות בו.
 • תלמיד שיגרום נזק לרכוש ביה"ס או לרכושו של תלמיד אחר,
  יישא בהוצאות לתשלום הנזק, בנוסף, יהיה טיפול משמעותי !
 • ביה"ס אינו אחראי לאבדן/נזק/גניבה של ציוד אישי שהובא לביה"ס ע"י התלמיד.

      הדבר נובע מכך שאין לביה"ס ביטוח על ציוד כלשהוא של התלמיד או המורה. מומלץ לא להביא
      לביה"ס ציוד יקר ערך.

 • תיקבע תורנות ניקיון כתות, בית שכבה וחצר על ידי מחנכי הכיתות.
 • אין לקיים שיעור בכיתה שאינה נקייה. באחריותו של המורה המלמד בכיתה לדאוג לסדר ולניקיון במהלך השיעור כולו. כל שכבה אחראית לניקיון בית השכבה שלה.
 • בסיום יום הלימודים יסדרו התלמידים את כיתתם על פי תורנות, שתיקבע על ידי מחנכי הכיתות.
 • על כולנו לדאוג לסביבת לימוד נקייה ומטופחת.

 

7. מניעת עישון

 • העישון לתלמידים בשטח ביה"ס ובקרבתו אסור.
  תלמיד שיעשן יושעה מיום לימודים (לא תינתן אזהרה – העניין ברור לתלמידים)
 • המורים והעובדים בביה"ס יעשנו מחוץ לבית הספר במקום שיוקצה לכך. אין לעשן ליד תלמידים בכל פעילות שהיא בבית הספר או מחוצה לו.

8. תלבושת בית הספר

 • על התלמיד להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה. בקיץ- חולצת טריקו צבעונית עם סמל ביה"ס.
  החולצה תהיה שלמה לחלוטין (לא חתוכה). אין ללבוש חולצה אחרת על חולצת התלבושת.
  בחורף- סווצ'ר עם סמל בית הספר. ללא כל כיתוב או סמלי מותגים.
 • פירסינג מותר באוזניים ובאף בלבד !.
 • אין להגיע לביה"ס עם כפכפים/נעלי בית/נעלי גומי וכד'.
 • אורך המכנסיים לפחות באורך מוטת יד באגרוף צמודה לגוף.
 • חובת ההופעה בתלבושת ביה"ס חלה על כל התלמידים בכל ימות השנה
  לאורך כל שעות השהייה בבית הספר, כולל בבחינות הבגרות בקיץ.
  תלמיד שיגיע ללא תלבושת יורחק מיום לימודים (לא תינתן אזהרה- העניין ברור לתלמידים!).
 • תלבושת ספורט מלאה לשיעורי חנ"ג. הופעה ללא תלבושת תגרע מהציון במקצוע.
 • ביום השואה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ובימים נוספים שייקבעו
  ותינתן עליהם הודעה מראש יתבקשו התלמידים להגיע בחולצות לבנות.

האחריות על הופעה בתלבושת תקינה חלה על התלמיד ועל הוריו.
במקרים חריגים- כאשר התופעה חוזרת על עצמה ההורים יוזמנו לשיחה בעניין.
ביה"ס הוא מקום שמגיעים אליו כדי ללמוד ולכן תלמידים ומורים כאחד יקפידו על לבוש
והופעה הולמים את המסגרת

סדרי הסעות

 • התלמידים מגיעים לביה"ס וחוזרים לבתיהם עם תום הלימודים בהסעות מאורגנות.
 • התלמידים  נדרשים להתנהגות הולמת באוטובוס.
  מטעמי בטיחות יש להקפיד לשבת במשך כל הנסיעה.
 • חובתו של התלמיד להציג בפני הנהג כרטיס היסעים, (שיקבל מביה"ס או המועצה)
  וחל איסור מוחלט להעביר כרטיס זה לחבר או לגורם אחר זהו כרטיס אישי.
 • זכותו של התלמיד להסעה תישלל במקרה של הפרת משמעת, אלימות פיזית,
  אלימות מילולית, חבלה ברכוש ו/או התנהגות המסכנת את הבטיחות.

ספרייה
להלן שעות הפעילות של ספריית בית הספר:
יום ראשון                      14:00 -09:00
יום שני עד חמישי             14:30 -08:30
להזכירכם, תלמיד שקיבל ספרים מספריית ביה"ס בפרוייקט "השאלת ספרים"
מחויב לשמור על ניקיון והשלמת הספרים. בסוף השנה יש להשיב ספרים אלה לספריית בית הספר
(ע"פ מועדים שביה"ס
יפרסם !) אי החזרת ספרים בזמן שנקבע גורמים לאי נוחות רבה בהתנהלות הספרייה וביכולת שלאחר מכן.
אנא, הקפידו לעמוד בזמנים ולמנוע אי נוחות ואי נעימות!
(ההורים חתמו על טופס התחייבות בהוראת קבע שיינתן לפירעון במידת הצורך!).

 

קפיטריה
שטח הקפיטריה נחשב בתוך מתחם ביה"ס. כל הכללים החלים על התלמידים בשטח ביה"ס
חלים גם על שטח הקפיטריה.