הנחיות לסיכום עבודת החקר

הנחיות לסיכום עבודת החקר

 

מבנה העבודה והיקפה

עבודת הסיכום תהיה קבוצתית.

העבודה תכלול דף שער, תוכן עניינים, גוף העבודה, ושלושה נספחים.

בגוף העבודה יופיעו פרקים אלה: מבוא; מהלך המחקר (כולל שיטות וחומרים); תוצאות; מסקנות ודיון;ביבליוגרפיה.  

בפרקים המתאימים יש לשלב הפניות לביבליוגרפיה ולנספחים.

גוף העבודה יהיה בהיקף של 8-12 עמודים מודפסים. שימו לב לחלוקה פנימית של מספרי העמודים.

חריגה מהיקף העבודה המוצע עלולה לגרום לפגיעה בציון.

יש לכלול בעבודה לפחות צילום אחד שצולם על ידי כותבי העבודה. הצילום ייכלל בפרק המתאים.

 

פירוט פרקי העבודה

א. דף שער                                                                               

שם העבודה, שמות חברי הקבוצה, שם בית הספר, כיתה, שם המורה ותאריך הגשת העבודה.

 

ב. תוכן העניינים   יכלול את מספרי העמודים בעבודה.

 

ג. מבוא                                                                 2-3 עמודים

כתבו את המבוא ברצף, וכללו בו את הסעיפים האלה:

w                     

   
   

המבוא     נועד להכניס את הקורא לעבודת החקר ולהציג את הרקע עליו היא מבוססת.

   
   

נקודת המוצא לחקר - תיאור התופעה או הבעיה שהובילה אתכם לחקר. (מומלץ להוסיף צילום או איור).

w        הרקע העיוני - מידע ממקורות מהימנים, הכולל מושגים ותהליכים הרלוונטיים לחקר, וכן מידע על האורגניזמים הקשור ישירות לנושא שנבדק. שימו את הדגש על גורמים רלוונטיים שונים שיכולים להשפיע על התוצאות, ובפרט על המשתנה הבלתי תלוי והשפעתו הצפויה על המשתנה התלוי .

w        פסקה קצרה המסיימת את המבוא תכלול את שאלת החקר, ההשערה והבסיס הביולוגי להשערה.

שימו Y:

א.      כתבו את המבוא באופן רציף כחיבור, ולא כקטעים שביניהם כותרות משנה.

ב.      אם נבדקו שתי שאלות חקר שלבו במבוא את המידע הרלוונטי הנוגע לשתי השאלות.

ג.       כללו במבוא רק מידע הנוגע באופן ישיר לנושא העבודה.

ד.      בכל סעיף או פסקה רשמו הפניה אל המקורות עליהם מבוסס המידע. בנספח I מוסבר אופן כתיבת ההפניה.

ה.      לגבי אמינות מקור המידע תוכלו להיעזר בנספח II, וכן במורה הכתה.

 

ד. מהלך המחקר, כולל חומרים ושיטות                   2-3 עמודים

             

   
   

פרק     זה כולל מידע מפורט על מערך הניסוי. הוא מאפשר לקורא לחזור על את הניסויים המתוארים בו ולהעריך אותו.

   
   

תארו את מהלך הניסוי בקצרה, ובאופן מדויק, כך שהקורא יוכל לחזור ולבצע אותו. בכל שלב ציינו את שיטות העבודה והמדידה. מומלץ להיעזר בסכמה או בצילומים המבהירים את מערך הניסוי. אם השתמשתם בשיטת עבודה המתוארת בפירוט במקור כלשהו ציינו את עיקר השיטה בפרק זה, והפנו אל מקור המידע.

הקפידו לכלול את הסעיפים האלה:

ü      האורגניזם/מים שנבדק/ו - שם הסוג, ואם ניתן גם מין, זן/גזע.

ü      המשתנה התלוי ודרך המדידה שלו – תיאור מפורט וברור, כולל יחידות המדידה.

ü      המשתנה הבלתי תלוי ודרך השינוי שלו- יש לפרט מהן קבוצות הטיפול השונות וכיצד הוכנו, ולהסביר מדוע נבדק טווח זה של המשתנה.

ü      קבועים- מהם? וכיצד נשמרו?

ü      בקרות- מהן?

ü       מספר הפריטים בכל טיפול, וכן מספר החזרות.

ü       מיקום ביצוע הניסוי, מועד הביצוע ותאריכי המדידות.

ü      הסבר על אופן עיבוד התוצאות.

אם נבדקו שתי שאלות חקר יש לכלול בסעיף זה את המידע הנוגע לשתי השאלות.
אם בוצעו ניסויים מקדימים, שלבו את המידע שנלמד מהם בפרק זה, והפנו מכאן אל נספח מספר 3 בעבודתכם, שיכלול את תיאור הניסויים המקדימים ואת תוצאותיהם.

 

ה. תוצאות                                                             2-4 עמודים

             

   
   

פרק     זה מציג בדרכים שונות, את התוצאות המעובדות של הניסוי.

       
   

הציגו רק תוצאות מעובדות, שיכללו ממוצעים וסטיות תקן, ולפי הנדרש גם עיבודים נוספים. התוצאות יוצגו בטבלאות ובגרפים, שילוו בתיאור מילולי קצר. לכל גרף תצורף טבלת נתונים.
ניתן להציג תוצאות גם בצילומים, בסכמות ובדרכים נוספות.

את התוצאות הגולמיות הציגו בנספח מספר 2 והפנו אליו מפרק זה.

שימו Y:

         א.         בחלק זה אין לדון בתוצאות או לפרשן, אלא לדווח עליהן באופן מדויק. בתיאור יש להתייחס למגמות, לנקודות שינוי של מגמות, ולמקרי קיצון.

         ב.         הקפידו על בניית טבלאות והצגות גרפיות כמקובל. עיבוד הנתונים והצגתם הגרפית יבוצעו בגיליון אלקטרוני.

          ג.          הקפידו להציג רק ממצאים רלוונטיים לנושא העבודה.

         ד.         הימנעו מריבוי איורים וטבלאות שלא לצורך.

 

ו. מסקנות ודיון                                                       2-3 עמודים

             

   
   

פרק     זה קושר בין חלקי העבודה ומסכם אותה, בראיה רחבה ובהתייחסות ביקורתית.  

   
   

כתבו את הדיון ברצף, וכללו בו סעיפים אלה:

א.      רשמו את השאלה וההשערה שנבדקה, וקבעו האם תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה או דוחות אותה, תוך הפנייה לתוצאות התומכות בכך.

ב.      נסחו מסקנה (או מסקנות) המבוססת על תוצאות הניסוי. הסבירו את המסקנה תוך התייחסות לתוצאות הניסוי, לתוצאות הבקרות, ולידע ביולוגי מבוסס.

ג.       אם יש מסקנות נוספות, שאינן תשובה ישירה לשאלת החקר, ציינו והסבירו גם אותן, תוך הפנייה לתוצאות.

ד.      אם התקבלו תוצאות בלתי צפויות, או שונות מהמדווח בספרות, התייחסו אליהן, והציעו הסבר אפשרי לשוני.

ה.      אם בדקתם שאלת חקר נוספת חזרו על הסעיפים א' עד ד' גם לגבי שאלה זו.

בחנו את מסקנותיכם מהחקר שבצעתם באופן ביקורתי. התייחסו להיקף המחקר (ריבוי פריטים, חזרות, גודל סטיות התקן), ולמערך הניסוי (הטיפולים, שיטות המדידה, הבקרות, הקבועים) וכן למגבלות הניסוי, כולל תקלות שאירעו. לצורך כתיבת סעיף זה תוכלו לשאול את עצמכם: אם היינו מתחילים את הניסוי מחדש על מה חשוב היה להקפיד?

שימו :Y המסקנות מושפעות מהנכתב בסעיף זה, ומומלץ לשלב אותו בסעיפים הקודמים.

ו.        הסבירו את התופעה הביולוגית, או הבהירו את הפתרון הביולוגי לבעיה היישומית שהיוו נקודת מוצא לעבודת החקר. שלבו בהסבר את המידע החדש שצברתם בעבודתכם עם הרקע העיוני, כך שתתקבל תמונה כוללתשל הנושא שנחקר. אם בדקתם שתי שאלות ההסבר יכלול התייחסות לממצאים שהתקבלו בשתיהן. אם הדבר רלוונטי התייחסו להבדלים בין תופעות שנצפו בטבע לבין הניסויים שבצעתם במעבדה.

ז.       שלבו בפרק זה מידע רלוונטי על הניסויים שמקדימים. אם לא בצעתם ניסויים מקדימים, עליכם להתייחס בפרק הדיון גם לשאלת המשך החקר. נסחו את השאלה בבירור, והבהירו את חשיבותה להבנת הנושא שנחקר. הפנו אל נספח מספר 3 בעבודתכם שיכלול תכנון מפורט לבדיקת השאלה.

 

מבט על:

בחנו את הנושא אותו חקרתם גם בראיה ביולוגית רחבה. בחרו אחד מבין הרעיונות המרכזיים בביולוגיה וקשרו אותו לעבודתכם. רשימת הרעיונות המרכזיים בביולוגיה: ארגון במערכות ביולוגיות, ויסות והומיאוסטזיס, יחסי גומלין וקיום שיווי משקל דינמי, אחידות בעקרונות המבנה והתפקוד ושוני בצורה, התאמה בין מבנה לתפקוד, המשכיות תורשתית ורבייה, העברת מידע מדור לדור, גדילה והתפתחות, תיאורית האבולוציה. (פירוט של הרעיונות המרכזיים בביולוגיה נמצא בנספחIII). תוכלו לקשר את הרעיון לתוצאות הניסוי, לתכנים ביולוגיים רלוונטיים בהם עסקתם בעבודה, או לכל היבט אחר של העבודה.

שימו :Y

א. לכל ממצא בפרק התוצאות חייבת להיות התייחסות בפרק המסקנות.

ב. בכל התייחסות למידע מהספרות יש לרשום הפניה אל המקורות עליהם מבוסס המידע. בנספח Iמוסבר אופן כתיבת ההפניה.

ג. את הדיון כתבו באופן רציף כחיבור, ולא כקטעים וביניהם כותרות משנה.

ד. הדיון צריך לתת תמונה כוללת של הנושא הנחקר.

ה. זכרו את מגבלות החקר שבצעתם והימנעו מהכללות וממסקנות גורפות.

 

ז. ביבליוגרפיה (מקורות מידע)

w        הרשימה הביבליוגרפית תכלול לפחות ארבעה מקורות מידע מהימנים.

w        הרשימה תכתב לפי אחת השיטות המקובלות.

w        חובה להפנות אל הביבליוגרפיה מגוף העבודה.

w        אין לכלול ברשימה הביבליוגרפית מקורות שאין אליהם הפניה מגוף העבודה.

בנספחIמובאים כללי כתיבה לרישום הביבליוגרפיה, וכללי הפניה לביבליוגרפיה מגוף העבודה.
בנספח
II מובאים כללים ו"טיפים" לבדיקת אמינות מקורות מידע, בדגש על מידע ברשת האינטרנט.

 

ח. נספחים לעבודה

עבודת החקר חייבת לכלול את שלושת הנספחים האלה:

נספח מספר 1: תכנון ניסוי לפי דף עזר לתכנון הניסוי (לשאלה אחת או לשתי השאלות).

נספח מספר 2: תוצאות גולמיות של הניסוי.

נספח מספר 3: תוצאות הניסוי המקדים, או תכנון מפורט של שאלת המשך.

אל כל נספח תהייה הפנייה מהמקום המתאים בגוף העבודה.

כללי הגשת העבודה

  1. העבודה חייבת לכלול תוכן עניינים ועמודים ממוספרים.
  2. העבודה תודפס בגופן בגודל 11-13, ותכלול שוליים ורווחים נוחים לקריאה.
  3. אין לניילן את הדפים (פרט לתמונות או מוצגים).
  4. אל העבודה יצורפו דפים אישיים של כל אחד מכותבי העבודה, ודוחות סיור של כל הכותבים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף עזר לתכנון הניסוי

           

   
   

שמות     חברי הצוות:

       
   

 

יש לענות בכתב על כל השאלות בעמוד זה, ולצרף לנספח התוצאות הגולמיות, שיצורף לעבודה.

שאלת החקר: __________________________________________________________

פרטים על תכנון הניסוי

שאלות לבירור תכנון הניסוי + שאלות   חשיבה על התכנון

מקור מידע מהימן הקשור לשאלת החקר

כתוב בדרך מקובלת לרישום מקור מידע.

ציינו שני מושגים רלוונטיים שנמצאו   במקור המידע, והסבירו את הקשר שלהם לשאלה:

1.

2.

האורגניזם הנבדק:שם המין. זן או גזע (אם   ידוע)

מדוע בחרת באורגניזם זה לעבודתך?

ההשערה

מהו הבסיס הביולוגי להשערה?

המשתנה הבלתי תלוי

א.        מהו?

ב.        מהם ערכים/ יחידות בהם נמדד?

ג.         מהם הטיפולים?

                               

     
     

שמות       חברי הצוות:

     
     

   

המשתנה התלוי

א.        מהו?

ב.        מהי דרך המדידה?

ג.         מהן יחידות מדידה?

 

מספר פריטים בכל טיפול ו/או חזרות

                               

     
     

שמות       חברי הצוות:

     
     

    מדוע   חשוב להשתמש במספר פריטים בכל טיפול, ו/או לבצע חזרות?

גורמים קבועים (לפחות שלושה)

מדוע חשוב לשמור דווקא על גורמים אלו   כקבועים?

בקרות – פרט מהן.

מה חשיבות בקרות אלו?

 

           

   
   

ציין מהו מקור     שיטת העבודה בניסוי. מהו השינוי שערכת בהנחיות המקוריות?