דף עזר לתכנון הניסוי

דף עזר לתכנון הניסוי

           

   
   

שמות חברי הצוות:

       
   

 

יש לענות בכתב על כל השאלות בעמוד זה, ולצרף לנספח התוצאות הגולמיות, שיצורף לעבודה.

שאלת החקר: __________________________________________________________

פרטים על תכנון הניסוי

שאלות לבירור תכנון הניסוי +   שאלות חשיבה על התכנון

מקור מידע מהימן   הקשור לשאלת החקר

כתוב בדרך   מקובלת לרישום מקור מידע.

ציינו שני   מושגים רלוונטיים שנמצאו במקור המידע, והסבירו את הקשר שלהם לשאלה:

1.

2.

האורגניזם   הנבדק:שם המין. זן או גזע (אם ידוע)

מדוע בחרת   באורגניזם זה לעבודתך?

ההשערה

מהו הבסיס   הביולוגי להשערה?

המשתנה הבלתי   תלוי

א.        מהו?

ב.        מהם ערכים/ יחידות בהם   נמדד?

ג.         מהם הטיפולים?

                               

     
     

שמות חברי       הצוות:

     
     

   

המשתנה התלוי

א.        מהו?

ב.        מהי דרך המדידה?

ג.         מהן יחידות מדידה?

 

מספר פריטים בכל   טיפול ו/או חזרות

                               

     
     

שמות חברי       הצוות:

     
     

    מדוע   חשוב להשתמש במספר פריטים בכל טיפול, ו/או לבצע חזרות?

גורמים קבועים   (לפחות שלושה)

מדוע חשוב   לשמור דווקא על גורמים אלו כקבועים?

בקרות – פרט   מהן.

מה חשיבות בקרות   אלו?

 

           

   
   

ציין מהו מקור שיטת העבודה בניסוי.     מהו השינוי שערכת בהנחיות המקוריות?